HFDlogo3red

Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku

 

ISSN: 0351-0840
UDK: 811:37
Izdavač: Odjel za strane jezike Hrvatskoga filološkog društva u suradnji sa Školskom knjigom d.d., Zagreb
Prva godina izlaženja: 1972.
Učestalost izlaženja (godišnje): 4
Područja pokrivanja: humanističke znanosti, filologija
Pravo korištenja: Radovi iz časopisa besplatno se smiju upotrebljavati za osobnu ili obrazovnu svrhu uz poštivanja autorskih prava autora i izdavača.
Kontakt: E-adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web stranica časopisa: https://stranijezici.ffzg.unizg.hr/

Upute autorima (preuzmite PDF)

Glavna urednica

Vesna Bagarić Medve, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Izvršna urednica

Višnja Pavičić Takač, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Tehnički urednik

Tomislav Jakopec, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Urednički odbor

Sanja Čurković-Kalebić, Sveučilište u Splitu, Hrvatska

Gaëtanelle Gilquin, Katoličko sveučilište u Louvainu, Belgija

Stela Letica Krevelj, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Saša Jazbec, Sveučilište u Mariboru, Slovenija

Ilona Feld-Knapp, Sveučilište Eötvös Loránd u Budimpešti, Mađarska

Tihana Kraš, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

Sandra Mardešić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Maja Miličević Petrović, Sveučilište u Beogradu, Srbija

Marija Omazić, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Mirosław Pawlak, Sveučilište Adam Mickiewicz u Poznańu, Poljska

Leonard Pon, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Milica Sabo, Sveučilište Friedrich Schiller u Jeni, Njemačka

Urednički savjet

Hana Bergerová, Sveučilište Jana Evangeliste Purkynĕ,Češka

June Eyckmans, Sveučilište u Ghentu, Belgija

Hermann Funk, Sveučilište Friedrich Schiller u Jeni, Njemačka

Jonas Granfeldt, Sveučilište u Lundu, Švedska

Martin Howard, Sveučilište u Corku, Irska

Zrinka Jelaska, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Marijana Kresić Vukosav, Sveučilište u Zadru, Hrvatska

Tanja Kupisch, Sveučilište u Konstanzu, Njemačka

Lucilla Lopriore, Sveučilište Roma Tre, Italija

Ana Petravić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Simone Pfenninger, Sveučilište u Salzburgu, Austrija

Jason Rothman, Sveučilište u Readingu, Velika Britanija

Elena Savova, Novo bugarsko sveučilište u Sofiji, Bugarska

Henry Tyne, Sveučilište u Perpignanu, Francuska

Irena Vodopija-Krstanović, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

Područje djelovanja

Časopis Strani jezici sadrži znanstvene i stručne radove koji obrađuju raznovrsne lingvističke teme s posebnim naglaskom na područja primijenjene lingvistike, kao što su, između ostalih, ovladavanje inim jezikom, glotodidaktika i metodika nastave stranih jezika, a koji izravno ili posredno unaprjeđuju nastavu stranih jezika.

Sekcije

  • ČLANCI (izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni članak, stručni članak)
  • PRIKAZI (prikazi knjiga, prikazi konferencija)

 

Recenzijski postupak
Svaki zaprimljeni članak prolazi početno vrednovanje glavnog urednika koji odlučuje o tome može li se članak uzeti u obzir za objavljivanje i poslati u recenzijski postupak. Nakon pozitivnoga početnog vrednovanja članci prolaze kroz postupak recenzije. Časopis Strani jezici provodi postupak obostrano anonimne recenzije tijekom  kojega se ne otkriva ni identitet autora ni identitet recenzenata. Recenzentski postupak provode dva recenzenta. Na posebno predviđenom recenzijskom obrascu recenzenti ocjenjuju udovoljava li članak akademskim standardima struke i standardima časopisa. Recenzenti daju preporuku o prihvaćanju članka, prihvaćanju članka nakon provednih izmjena ili odbijanju članka te prijedlog kategorije članka. Sugestije za izmjene namijenjene autoru recenzent dostavlja u posebnom dokumentu. U slučaju oprečnih recenzija (jedan recenzent predlaže da se članak objavi, a drugi predlaže da se članak odbije) članak se šalje trećem recenzentu. U slučaju značajnog razilaženja recenzenata u predlaganju kategorije odluku donose član uredništva i glavni urednik.

Etika objavljivanja
Slanjem priloga autori potvrđuju izvornost sadržaja i jamče da poslani radovi nisu prethodno objavljeni te da nisu istovremeno ponuđeni drugome časopisu.

Troškovi zaprimanja i objavljivanje priloga
Časopis Strani jezici ne naplaćuje nikakve troškove autorima prilikom zaprimanja ili objavljivanja priloga.
Autori priloga dobit će po jedan primjerak onoga broja Stranih jezika u kojem je njihov rad objavljen.

Zastupljenost u bazama podataka:
Časopis se navodi u sljedećim bazama: ERIH PLUS, LLBA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Linguistic Bibliography Online, MLA Directory of Periodicals, MLA International Bibliography.  

           

_____________________________________________________________________

INFORMATION IN ENGLISH

_____________________________________________________________________

STRANI JEZICI (FOREIGN LANGUAGES)

a journal of applied linguistics

ISSN: 0351-0840
UDK: 811:37
Publisher: Croatian Philological Association in cooperation with Školska knjiga d.d., Zagreb
First year of publication: 1972
Publication frequency (annually): 4
Areas of coverage: Humanities, Philology
User Rights: Papers published in Strani jezici can be used for personal or educational purposes while respecting the rights of authors and publishers.
Contact:  E-mail address: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

URL: https://stranijezici.ffzg.unizg.hr/

Guidelines for contributors (download PDF)

Editor-In-Chief

Vesna Bagarić Medve, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Managing Editor

Višnja Pavičić Takač, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Technical Editor

Tomislav Jakopec, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Editorial Board

Sanja Čurković Kalebić, University of Split, Croatia

Gaëtanelle Gilquin, Université catholique de Louvain, Belgium

Stela Letica Krevelj, University of Zagreb, Croatia

Saša Jazbec, University of Maribor, Slovenia

Ilona Feld-Knapp, Eötvös Loránd University in Budapest, Hungary

Tihana Kraš, University of Rijeka, Croatia

Sandra Mardešić, University of Zagreb, Croatia

Maja Miličević Petrović, University of Belgrade, Serbia

Marija Omazić, University of Osijek, Croatia

Mirosław Pawlak, Adam Mickiewicz in Poznań, Poland

Leonard Pon, University of Osijek, Croatia

Milica Sabo, Friedrich Schiller University in Jena, Germany

Board of Consulting Editors

Hana Bergerová, Jan Evangelista Purkynĕ University, Czech Republic

June Eyckmans, Ghent University, Belgium

Hermann Funk, Friedrich Schiller University in Jena, Germany

Jonas Granfeldt, Lund University, Sweden

Martin Howard, University College Cork, Ireland

Zrinka Jelaska, University of Zagreb, Croatia)

Marijana Kresić Vukosav, University of Zadar, Croatia

Tanja Kupisch, University of Konstanz, Germany

Lucilla Lopriore, Roma Tre University, Italy

Ana Petravić, University of Zagreb, Croatia

Simone Pfenninger, University of Salzburg, Austria

Jason Rothman, University of Reading, United Kingdom

Elena Savova, New Bulgarian University in Sofia, Bulgaria

Henry Tyne, University of Perpignan, France

Irena Vodopija-Krstanović, University of Rijeka, Croatia

Focus and scope

Strani jezici (Foreign Languages) publishes research and professional papers which cover a broad range of linguistic topics with a special emphasis on areas of applied linguistics, such as second language acquisition, glottodidactics and foreign language teaching methodology, which directly or indirectly improve foreign language teaching.

Sections

  • ARTICLES (original scientific papers, preliminary communications, review papers, professional papers)
  • REVIEWS (book reviews, conference reports)

 

Review process
All submitted articles are initially assessed by the editor-in-chief who decides whether the article is to be considered for publication and whether it is suitable for review.

After a positive initial assessment, articles undergo a peer review process. Strani jezici employs a double-blind peer review process, wherein the identities of both authors and reviewers are not revealed throughout the process. The review process is carried out by two independent reviewers. On a provided review form the reviewers assess whether the article meets professional academic standards and the standards of the journal. Each reviewer recommends one of three options (to accept the article (as is), to accept the article after changes have been made or to reject the article) and gives recommendations for the categorisation of the article. The reviewer's suggestions for changes (intended to the author) are provided in an anonymised document. If the two reviewer reports express contrasting opinions (one recommends the paper for publication (as it is or after changes have been made), and the other rejects it), a third review is solicited. In case there is a discrepancy in the categorisation of the paper the editorial board member and the editor-in-chief will decide.

Publishing ethics
By submitting their contributions authors implicitly confirm the originality of the content of their contributions and guarantee that the contributions have not been published previously and that the contribution is not under consideration elsewhere.

Article processing charges or submission fees
There are no submission fees or article processing charges.
Authors will receive one copy of the journal in which their article has been published.

Citation databases
Strani jezici is indexed in ERIH PLUS, LLBA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Linguistic Bibliography Online, MLA Directory of Periodicals, MLA International Bibliography.  

 

Copyright © 2010 Hrvatsko filološko društvo. Sva prava pridržana. Pravne napomene i privatnost 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.