HFDlogo3red

Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku

 

ISSN: 0351-0840
UDK: 811:37
Izdavač: Odjel za strane jezike Hrvatskoga filološkog društva u suradnji sa Školskom knjigom d.d., Zagreb
Prva godina izlaženja: 1972.
Učestalost izlaženja (godišnje): 4
Područja pokrivanja: humanističke znanosti, filologija
Pravo korištenja: Radovi iz časopisa besplatno se smiju upotrebljavati za osobnu ili obrazovnu svrhu uz poštivanja autorskih prava autora i izdavača.
Kontakt: E-adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web stranica časopisa: https://stranijezici.ffzg.unizg.hr/

Upute autorima (preuzmite PDF)

Glavna urednica:
Vesna Bagarić Medve, Sveučilište u Osijeku

Zamjenica glavne urednice:
Višnja Pavičić-Takač, Sveučilište u Osijeku

Članovi uređivačkog odbora:
Rupprecht Baur (Universität Duisburg-Essen)

Maja Bratanić, (Sveučilište u Zagrebu)

Vlasta Čeliković (Školska knjiga d.d., Zagreb)

Vesna Deželjin (Sveučilište u Zagrebu)

Maria Dobrenov-Major (Griffith University)

Zrinjka Glovacki-Bernardi (Sveučilište u Zagrebu)

Sanda Ham (Sveučilište u Osijeku)

Damir Horga (Sveučilište u Zagrebu)

Nada Ivanetić (Sveučilište u Rijeci)

Mija Jagatić (Sveučilište u Zagrebu)

Damir Kalogjera (Sveučilište u Zagrebu)

Ljiljana Kolenić (Sveučilište u Osijeku)

Marija Lütze-Miculinić (Sveučilište u Zagrebu)

Marta Medved Krajnović (Sveučilište u Zagrebu)

Jelena Mihaljević-Djigunović (Sveučilište u Zagrebu)

Vesna Mildner (Sveučilište u Zagrebu)

Marianne Nikolov (Univeristy of Pécs)

Višnja Pavičić Takač (Sveučilište u Osijeku)

Anita Peti-Stantić (Sveučilište u Zagrebu)

Neda Pintarić (Sveučilište u Zagrebu)

Velimir Piškorec (Sveučilište u Zagrebu)

Rita Scotti Jurić (Sveučilište u Puli)

Dubravka Sesar (Sveučilište u Zagrebu)

Janina Švambaryte-Valužiene (Šiauliai University)

Dražen Varga (Sveučilište u Zagrebu)

Ivana Vidović Bolt (Sveučilište u Zagrebu)

Elżbieta Wrocławska (Institute Slawistyki PAN)

Lovorka Zergollern-Miletić (Sveučilište u Zagrebu)

Područje djelovanja
Časopis Strani jezici sadrži znanstvene i stručne radove koji obrađuju raznovrsne lingvističke teme s posebnim naglaskom na područja primijenjene lingvistike, kao što su, između ostalih, ovladavanje inim jezikom, glotodidaktika i metodika nastave stranih jezika, a koji izravno ili posredno unaprjeđuju nastavu stranih jezika.

Sekcije

  • ČLANCI (izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni članak, stručni članak)
  • PRIKAZI (prikazi knjiga, prikazi konferencija)

 

Recenzijski postupak
Svaki zaprimljeni članak prolazi početno vrednovanje glavnog urednika koji odlučuje o tome može li se članak uzeti u obzir za objavljivanje i poslati u recenzijski postupak. Nakon pozitivnoga početnog vrednovanja članci prolaze kroz postupak recenzije. Časopis Strani jezici provodi postupak obostrano anonimne recenzije tijekom  kojega se ne otkriva ni identitet autora ni identitet recenzenata. Recenzentski postupak provode dva recenzenta. Na posebno predviđenom recenzijskom obrascu recenzenti ocjenjuju udovoljava li članak akademskim standardima struke i standardima časopisa. Recenzenti daju preporuku o prihvaćanju članka, prihvaćanju članka nakon provednih izmjena ili odbijanju članka te prijedlog kategorije članka. Sugestije za izmjene namijenjene autoru recenzent dostavlja u posebnom dokumentu. U slučaju oprečnih recenzija (jedan recenzent predlaže da se članak objavi, a drugi predlaže da se članak odbije) članak se šalje trećem recenzentu. U slučaju značajnog razilaženja recenzenata u predlaganju kategorije odluku donose član uredništva i glavni urednik.

Etika objavljivanja
Slanjem priloga autori potvrđuju izvornost sadržaja i jamče da poslani radovi nisu prethodno objavljeni te da nisu istovremeno ponuđeni drugome časopisu.

Troškovi zaprimanja i objavljivanje priloga
Časopis Strani jezici ne naplaćuje nikakve troškove autorima prilikom zaprimanja ili objavljivanja priloga.
Autori priloga dobit će po jedan primjerak onoga broja Stranih jezika u kojem je njihov rad objavljen.

Zastupljenost u bazama podataka:
Časopis se navodi u sljedećim bazama: ERIH PLUS, LLBA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Linguistic Bibliography Online, MLA Directory of Periodicals, MLA International Bibliography.  

           

_____________________________________________________________________

INFORMATION IN ENGLISH

_____________________________________________________________________

STRANI JEZICI (FOREIGN LANGUAGES)

a journal of applied linguistics

ISSN: 0351-0840
UDK: 811:37
Publisher: Croatian Philological Association in cooperation with Školska knjiga d.d., Zagreb
First year of publication: 1972
Publication frequency (annually): 4
Areas of coverage: Humanities, Philology
User Rights: Papers published in Strani jezici can be used for personal or educational purposes while respecting the rights of authors and publishers.
Contact:  E-mail address: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

URL: https://stranijezici.ffzg.unizg.hr/

Guidelines for contributors (download PDF)

Editor-in-Chief
Vesna Bagarić Medve, University of Osijek

Deputy Editor-in-Chief
Višnja Pavičić-Takač, University of Osijek

Members of the Editorial Board
Rupprecht Baur (University of Duisburg-Essen)

Maja Bratanić (University of Zagreb)

Vlasta Čeliković (Školska knjiga d.d., Zagreb)

Vesna Deželjin (University of Zagreb)

Maria Dobrenov-Major (Griffith University)

Zrinjka Glovacki-Bernardi (University of Zagreb)

Sanda Ham (University of Osijek)

Damir Horga (University of Zagreb)

Nada Ivanetić (University of Rijeka)

Mija Jagatić (University of Zagreb)

Damir Kalogjera (University of Zagreb)

Ljiljana Kolenić (University of Osijek)

MarijaLütze-Miculinić (University of Zagreb)

Marta Medved Krajnović (University of Zagreb)

Jelena Mihaljević-Djigunović (University of Zagreb)

Vesna Mildner (University of Zagreb)

Marianne Nikolov (University of Pécs)

Višnja Pavičić Takač (University of Osijek)

Anita Peti-Stantić (University of Zagreb)

Neda Pintarić (University of Zagreb)

Velimir Piškorec (University of Zagreb)

Rita Scotti Jurić (University of Pula)

Dubravka Sesar (University of Zagreb)

Janina Švambaryte-Valužiene (Šiauliai University)

Dražen Varga (University of Zagreb)

Ivana Vidović Bolt (University of Zagreb)

Elżbieta Wrocławska (Institute Slawistyki PAN)

Lovorka Zergollern-Miletić (University of Zagreb)

 Focus and scope
Strani jezici (Foreign Languages) publishes research and professional papers which cover a broad range of linguistic topics with a special emphasis on areas of applied linguistics, such as second language acquisition, glottodidactics and foreign language teaching methodology, which directly or indirectly improve foreign language teaching.

Sections

  • ARTICLES (original scientific papers, preliminary communications, review papers, professional papers)
  • REVIEWS (book reviews, conference reports)

 

Review process
All submitted articles are initially assessed by the editor-in-chief who decides whether the article is to be considered for publication and whether it is suitable for review.

After a positive initial assessment, articles undergo a peer review process. Strani jezici employs a double-blind peer review process, wherein the identities of both authors and reviewers are not revealed throughout the process. The review process is carried out by two independent reviewers. On a provided review form the reviewers assess whether the article meets professional academic standards and the standards of the journal. Each reviewer recommends one of three options (to accept the article (as is), to accept the article after changes have been made or to reject the article) and gives recommendations for the categorisation of the article. The reviewer's suggestions for changes (intended to the author) are provided in an anonymised document. If the two reviewer reports express contrasting opinions (one recommends the paper for publication (as it is or after changes have been made), and the other rejects it), a third review is solicited. In case there is a discrepancy in the categorisation of the paper the editorial board member and the editor-in-chief will decide.

Publishing ethics
By submitting their contributions authors implicitly confirm the originality of the content of their contributions and guarantee that the contributions have not been published previously and that the contribution is not under consideration elsewhere.

Article processing charges or submission fees
There are no submission fees or article processing charges.
Authors will receive one copy of the journal in which their article has been published.

Citation databases
Strani jezici is indexed in ERIH PLUS, LLBA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Linguistic Bibliography Online, MLA Directory of Periodicals, MLA International Bibliography.  

 

Copyright © 2010 Hrvatsko filološko društvo. Sva prava pridržana. Pravne napomene i privatnost 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.